Kårstämma 25/9 19:00

4 augusti, 2019 av Niklas Wikman

Som medlem i Färingsö Sjöscoutkår bjuds du därför in till Kårstämma (årsmöte) onsdagen den 25 September klockan 19:00.

Vi kommer vara i den stora salen i Stenhamra församlingsgård med adressen Herman Palms plan 4A (precis bredvid vår scoutstuga).

Kårstämman kommer ta ca 2 timmar inklusive fika.

Motioner till stämman skickas till styrelsen@faringso-sjoscoutkar.se

Handlingar inför stämman kommer läggas upp på vår webbplats https://faringso.scout.se/

Denna inbjudan går även ut till alla som står i vår kölista, dels för att det är uppstart på terminen och alla kanske inte har bestämt sig ännu om de skall börja i scouterna och dels för att vi vill bjuda in även framtida medlemmar för att ta del av hur vår verksamhet drivs.

Som en ideell förening är vi alltid i behov av engagerade medlemmar som hjälper till med båtar, stugan, styrelsearbete, ledare på avdelning, funktionärer på försäljningsaktiviteter m.m. och det är aldrig för tidigt eller för sent att engagera sig 🙂

För att ha rösträtt på kårstämman skall man vara betalande medlem i Färingsö Sjöscoutkår.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat-och balansräkning samt revisionsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
 9. Fråga om fastställande av resultat-och balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter för närmast föregående verksamhetsår
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda resultat- och balansräkningen
 11. Behandling av motioner till kårstämman, samt eventuella motioner till distrikt och förbundsstämma
 12. Fastställande av budget för det närmast kommande verksamhetsåret, samt medlemsavgift för det därpå kommande verksamhetsåret
 13. Fastställande av kårstyrelsens medlemmar
 14. Val av kårordförande och vice kårordförande
 15. Val av kårsekreterare och kårkassör
 16. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 17. Val av revisorer och ersättare
 18. Val av valberedning
 19. Övriga kårfunktionärer
 20. Val av kårens delegater till distriktsstämma och Demokratijamboree samt suppleanter för dessa
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande